I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. Tidiga och samordnade insatser. Läsa, skriva, räkna – garanti för tidiga insatser. Extra anpassningar och särskilt stöd. Planera för lovskola i grundskolan.

7370

kompensatorisk - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

23K views 1 year I huvudsak finns det två specialpedagogiska perspektiv som utgångspunkt i forskning och praktik. Det ena är det kompensatoriska perspektivet,  Det kompensatoriska perspektivet som visserligen har till grunden samma fokus på att det är i individen som bekymret är och av den  Resultat: När man lägger Nilholms tre perspektiv; dilemma, kompensatoriska och dagliga praktiken definitivt sprungen ur det kompensatoriska perspektivet. Det kritiska perspektivet är ett mer alternativt perspektiv och föddes ur kritiken till skolans sätt att integrera alla elever i verksamheten. Här betonas  av J Bertilsson · 2012 — 6.2.1 Det kompensatoriska perspektivet . Inom habilitering så är det kompensatoriska perspektivet det dominerande. I och med den medicinska  OECD-genomsnittet så klarar skolan inte av det kompensatoriska nya skolmyndigheter och individperspektivet lyser med sin frånvaro. Det medicinska eller kategoriska perspektivet.

  1. Utländsk källskatt norge
  2. Restaurant veranda iasi meniu
  3. Eon installatörer

specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv samt ytterligare en kategori med uppfattningar om specialpedagogen i en expertroll. I Det kompensatoriska perspektivet har sin utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition. Perspektivet beskrivs som att problematiken ligger hos den enskilda individen. En diagnos skall ställas och resurser skall tas in för att hitta rätt undervisningsmetoder för att få ett så normalt fungerande som möjligt. En kompensatorisk pedagogik innebär att respektive kön skall få möjlighet att utveckla sidor i sin personlighet som traditionellt tillhör det motsatta könet.

Det är i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och miljön som ett funktionshinder uppstår (Socialstyrelsen, 2007). Det är inte säkert att personen kan utföra de aktiviteter som förväntas enligt den kultur som personen finns i.

… går över från att fokusera på stöd till den enskilda eleven och det kompensatoriska perspektivet (där man utgår från en medicinsk diagnos eller kategorisering) till mer förebyggande åtgärder och proaktiva former av undervisning och lärande (European Agency, 2017b, s. 19).

Gemensamt för det kompensatoriska, det kritiska och det systemvetenskapliga perspektiven är att de erbjuder lösningar på specialpedagogiska problem. Jag försöker i boken att argumentera för ett tredje perspektiv, det så kallade dilemmaperspektivet, som inte är en kompromiss mellan ett kompensatorisk och ett kritiskt perspektiv utan något kvalitativt annorlunda. Det kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. Jag kommer att gå in lite på varje och se om jag kan få någon rätsida i vad jag själv är kritisk och positiv till.

Det kompensatoriska perspektivet

Vad gäller det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet redogör jag också för hur de vuxit fram i en kritik av det kompensatoriska respektive 

av P Billsten — Dilemmaperspektivet är inte lika normativt som det kompensatoriska och det kritiska perspektivet. Inkludering ses ur detta perspektiv snarare som ett medel för  av M Franksson — Specialpedagogiska perspektiv synliggörs där det kompensatoriska, det kritiska- samt dilemmaperspektivet 9. 4.3.1 Det kompensatoriska perspektivet  Nilholm har beskrivit tre perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet.

Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning. Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister som finns hos den enskilde individen.
Barndans göteborg 3 år

Det kompensatoriska perspektivet

Detta är en fråga som knappast uppmärksammats inom vare sig ramen för det kompensatoriska perspektivet eller kritiska/relationella perspektiv. av S Andreasson · 2014 — Nilholms tre perspektiv, det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektivet kommer att belysas och ligger till grund för analysen av de.

I det kritiska perspektivet skapas gruppen barn med ADHD av gruppen specialpedagoger. Etiketter söker sig till barn genom det språk som används om barnen i ett specialpedagogiskt sammanhang.
Magazin libanez

Det kompensatoriska perspektivet
(2003/2007) kallar det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektiv. Perspektiven handlar om olika sätt att inkludera barm i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervis-

-Kritiska perspektivet. Detta perspektiv handlar om att miljön i förskolan inte fungerar för alla.


Brigitte overwatch voice actor

Vad gäller det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet redogör jag också för hur de vuxit fram i en kritik av det kompensatoriska respektive 

2.2 Stämplingsteorin Stämplingsteorin är en sociologisk teori om avvikelse. Enligt stämplingsteorin tolkas inte avvikelser Det kompensatoriska uppdraget ur specialpedagogiska perspektiv -En intervjustudie Lars Lengheden och Sara Lindblom Sammanfattning Vårt syfte med arbetet var att ta reda på hur fritidslärare pratar om förutsättningarna på olika fritidshem när det kommer till att ge alla elever en jämlik utbildning. Genom våra frågeställningar har kompensatoriska-, kritiska-, relationella samt kategoriska perspektivet och det centrala begrepp som använts är inkludering , samtliga perspektiv och begreppet är kopplade till det specialpedagogiska fältet. Det arbetslag jag hamnade i hade då blivit tilldelat det kompensatoriska perspektivet. Jag upplevde att detta var ett perspektiv som ligger väldigt långt ifrån en, då detta perspektiv verkligen lägger fokuset på att det skulle var individen det är fel på och att man då ska integrera barnet i den verksamhet man har.

I det här inlägget hade jag tänkt att redo göra hur de olika perspektiven beskrivs inom specialpedagogiken. De tre olika perspektiven som beskrivs är kompensatoriska- , kritiska- och dilemma perspektivet. I Läroplanen för förskolan står det att hänsyn …

I grunden handlar detta om att olikhet och avvikelse i skolan kan förstås och hanteras på olika sätt. Om det uppstår problem för en elev i relation till skolarbetet, kan man å ena sidan Det kritiska perspektivet har uppkommit som just kritik mot det kompensatoriska perspektivets särskiljande och kategoriserande av barn utan att ta hänsyn till individuella förutsättningar. Nilholm (2007) hänvisar till Tomas Skrtics kritik av de fyra antaganden som han menar ligger till grund för det kompensatoriska perspektivet: Ett perspektiv som är värt att nämna är dilemmaperspektivet som inte går att utläsa särskilt ofta direkt ur analysen, men som är ständigt aktuellt då själva kontexten av samspel mellan politisk vilja, juridik, ekonomi och resurser medför att det hela tiden uppstår konflikt och spänningar skillnad mot det kategoriska perspektivet har det relationella perspektivet större påverkan på långsiktig utveckling i skolan. Ahlberg (2013) skriver om ett organisations- och systemperspektiv. Här är det skolans organisation som är i fokus. I detta perspektiv är det av vikt hur verksamheten planerar och sätter upp mål. En gemensam och bestående förklaringsmodell är att specialpedagogik är ett mångfacetterat kunskapsområde, där en rad olika teorier och perspektiv möts.

4.3.1 Det kompensatoriska perspektivet  Nilholm (2007) menar att specialpedagogik kan ses utifrån tre grundläggande synsätt, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma   9 feb 2021 Kategoriska perspektivet har sitt ursprung i psykologi och medicin och liknar det kompensatoriska perspektivet. Utgår man från det kategoriska  Det finns ett flertal olika perspektiv som används inom specialpedagogiken.