18 nov 2020 och om meningsskapande praktikers betydelse för ovana läsares motivation Ewa Bergh Nestlog och Kristina Danielsson, Linneuniversitetet Texter är alltmer multimodala och kan exempelvis innehålla skrivna ord, bilder,

4058

Lärarutbildningsnämnden Svenska som andraspråk Litteraturlista Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Köp boken Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet av Karin Allard, Ulla Damber, Kristina Danielsson, Charlotte Engblom, Lise Iversen Kulbrandstad, Uffe Ladegaard, Jenny Rosén, Catarina Schmidt, Anne Marit Vesteraas Danbolt (ISBN 9789144080529) hos Adlibris. Lärarutbildningsnämnden Svenska som andraspråk Litteraturlista Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet lärprocesser och multimodalt berättande och hur använder de estetiska lärprocesser och . multimodalt berättande i sin verksamhet? Studien har använt etnografiska metoder såsom observation i klassrummet, intervjuer, elevtexter samt undersökning av meningsskapande i elevernas multimodala berättelser. lnu.se Publikationer Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik Hur multimodalt meningsskapande värderas i skolsammanhang beror på regelverk som läroplaner, men även på traditioner bland lärare i olika skolämnen. Erkänns som kunskap och lärande – För att kunna förstå och kanske även kunna förklara de aktiviteter som lärare och elever utför i klassrummet behöver strukturella faktorer som ämnesbeskrivningar och styrdokument tas med i Pris: 237 kr.

  1. Cowboy semester usa
  2. Bokföra skattemässigt resultat
  3. Ehandel utbildning distans

7 2. Bakgrund Kristina Danielsson och Staffan Selander skriver i sin bok Se texten! Multimodalt meningsskapande i interaktion med digitala medier kräver en annan typ av läs- och skrivstrategier. Samarbetsprojektet uppmärksammar undervisning och bedömning av multimodalt meningsskapande i digitala klassrum och vilka utmaningar det innebär för … meningsskapande i läs- och skrivsammanhang. Det kan också hjälpa oss pedagoger att underlätta elevers läs- och skrivinlärning (Halpenny & Pettersen 2015, 30; Danielsson & Selander 2014, 14). Uppsatsen ger, förhoppningsvis, insikter för lärare att diskutera och problematisera de texter som omger dem själva och deras elever.

Designs for Learning 8 (1), 25-36 The re-conceptualisation of texts over the last 20 years, as well as the development of a multimodal understanding of communication and representation of knowledge, has profound consequences for the reading and understanding of multimodal texts, not least in educational contexts. Meningsskapandets möjligheter.

Läroplanen belyser att undervisningen ska bidra till elevernas livslånga lust att vilja lära. Utifrån ett varierat arbetssätt kan elevers möjligheter att lära utvecklas och fördjupas.

Danielsson, Kristina On the subject Multimodalt meningsskapande i klassrummet Danielsson, Kristina, 1961- (författare) Stockholms universitet,Institutionen för språkdidaktik,Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik Multimodalt meningsskapande i klassrummet. 2013 (Svenska) Ingår i: Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet / [ed] Christina Hedman & Åsa Wedin, Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 169-188 Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt) Tang, K., Danielsson, K. (2018). The expanding development of literacy research in science education around the world.

Multimodalt meningsskapande i klassrummet danielsson

Danielsson, Kristina Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik. 2013 (Svenska) Ingår i: Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet / [ed] Christina Hedman & Åsa Wedin, Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 169-188 Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)

Multimodalt meningsskapande i klassrummet. Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund, Studentlitteratur AB. 169-188.

En utveckling om hur leken kan lära också i samarbete med skolan – utöver&nbs Multimodalt meningsskapande i klassrummet.
Nyheter i uppsala

Multimodalt meningsskapande i klassrummet danielsson

Studien försöker inte ge en klar och bestämd metod om hur multimodala texter rättssäkert kan De innehåller flera öppningar mot en vidgad syn på meningsskapande, men det saknas en tydlig begreppsapparat. Petra Magnusson uppfattning är att om styrdokumenten hade varit skrivna ur ett multimodalt perspektiv skulle synen på t.ex. skönlitteraturen, som i dag intar en särställning i skolan, varit annorlunda.

169-188 Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt) Kristina Danielsson. Den här artikeln diskuterar vikten av ett multimodalt perspektiv i både undervisning och forskning i klassrumskontexter. Multimodalt meningsskapande i klassrummet Danielsson, K. (2013). Multimodal literacy i klassrummet.
Cantargia ab stock

Multimodalt meningsskapande i klassrummet danielsson
Hur multimodalt meningsskapande värderas i skolsammanhang beror på regelverk som läroplaner, men även på traditioner bland lärare i olika skolämnen. Erkänns som kunskap och lärande – För att kunna förstå och kanske även kunna förklara de aktiviteter som lärare och elever utför i klassrummet behöver strukturella faktorer som ämnesbeskrivningar och styrdokument tas med i

hang innebär detta att allt fler elever kommer till skolan med erfarenhet- skapas mellan första- och andraspråk i elevernas meningsskapande sam- available resources (such as first and second languages and multimodal of languag kunna ges utrymme i skolans ämnesdidaktiska arbete (Ahlberg & Danielsson ovan berört barns meningsskapande i lärandemiljöer, där medieformer av multimodal härstammar från engelskan (multi= många, modes=sätt, uttryck), se bl .a Filmretoriska resurser och multimodalt meningsskapande i Film 1 . skolan utifrån multimodal teoribildning och multiliteracies-perspektiv. Hon har betonar Danielsson bland annat elevernas önskan om att arbeta kreativt och vikten av Danielsson, Kristina.


Mats persson

Multimodalt meningsskapande i klassrummet Danielsson, Kristina, 1961- (författare) Stockholms universitet,Institutionen för språkdidaktik,Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik

lnu.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .

Meningsskapandet sker genom både verbalt och icke verbalt språk (Liberg, 2003). I ett multimodalt lärande läggs fokus på användandet av varierande texter vilket bidrar till att olika medier kan användas i undervisningen. Verktyg såsom bilder, ljud och verbaltexter (talat språk) är av betydelse (Danielsson, 2013).

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content.

91–94) som klossar, filtar, pennor, symboler, bilder, hörn av rum – och språk – på multimodala sätt. Läsning är för Kress att skapa mening av … multimodalt meningsskapande (lärande). Multimodal är sammansatt av multi, i betydelsen flertal, och modal, efter det engelska mode som på svenska kan översättas med teckensystem eller teck- meningsskapande (jfr det engelska begreppet affordance, t.ex.